Salı , 21 Mayıs 2024

Geçici işçilere kadro müjdesi!

559957839249eaaf51ea2f74

Uzun süredir beklenen kadro ile ilgili Meclis’ den sonunda bir haber geldi. Gelen habere göre; Kamu kurum ve kuruluşlarında 5620 sayılı Kanununa göre 2006 ve 2013 yılları  içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 5 ay 29 gün veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin sürekli işçi ve memur kadrolarına  atanmasının sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO MÜJDESİ!
25. Dönem Milletvekili Sezgin TANRIKULU ve Özgür ÖZEL  tarafından hazırlanan kanun teklifinde söz konusu personellerin kadroya geçirilmesi söz konusu oldu. Meclis’ e sunulan yasa tasarısı  5 ay 29 gün veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin sürekli kadroya geçirilmesini kapsıyor. Yasa tasarısının kanunlaşması halinde  üniversiteler,sağlık kuruluşları belediyeler ve diğer kamu kurumlarına 18 -20-25 yıldır hizmet eden geçici işçilerin mağduriyetleri kamuya ek bir maliyet getirmeden  giderilecektir.

 

ddd

www.doktorlarhaber.com

 

GEREKÇE

Bu Tasarı ile; geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenlerin durumu, fiilen yaptıkları işin niteliği ve/veya bir mali yıl içerisinde çalıştıkları toplam süre dikkate alınarak yeniden düzenlenmektedir. 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam altı ay ve daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası hükümleri uyarınca daimi kadrolara  geçirilmeleri öngörülmektedir
Bu durumda, geçici iş pozisyonlarında çalıştırılan geçici işçilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılması zorunluluğu doğmuştur.

– Niteliği itibarıyla süreklilik arz eden işlerde uzun yıllardır kadro verilememesinden dolayı geçici işçiler istihdam edilmektedir. Kurum ve kuruluşlar bu işçilerin hizmetlerine sürekli ihtiyaç duymaktadırlar. Yapılan düzenleme ile, kapsamda bulunan kurum ve kuruluşların süreklilik arz eden işlerinin bu işlerde tecrübeli ancak, geçici işçi olarak anılan ve altı ay veya daha fazla süreyle istihdam edilen geçici işçilerin kadroya geçirilmesi amaçlanmıştır.Kadroya geçirilebilmenin temel şartı olarak, yılın en azından yarısı veya daha fazla süreyle çalışmış olması aranmaktadır.
-İşe başladıkları tarihler itibariyle kazanılmış kıdem tazminatlarının ve derecelerinin hakedişlerinin  geçirilecekleri kadrolarda kazanılmış hak olarak devam olunması öngörülmektedir.Kamu kurumlarında bu kapsama giren işçiler içerisinde 18 yıldır hizmet eden geçici işçiler bulunmaktadır.
 

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  1. c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında, 2006 ve 2013 yılları içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 5 ay 29 gün veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2012 veya 2013 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

 

MADDE 2- 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ikinci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  1. a) İlgili idare, kurum ve kuruluşlarca sürekli işçi kadrolarına veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası hükümleri uyarınca daimi kadrolara geçirilmesi teklif edilen geçici işçiler; bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi kapsamındaki idarelerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile sürekli işçi kadrolarına veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası hükümleri uyarınca daimi kadrolara geçirilir. şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası hükümleri uyarınca daimi kadrolara geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri yeni kadrolarına ilave edilerek kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

MADDE 3- 5620 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarındaki kısıtlamalar uygulanmaz.”

 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın