Pazartesi , 20 Mayıs 2024

53. DHY MECBURİ HİZMET ATAMASI

53 dhy

 

 

53 DHY Uzman doktor isim listesi için tıklayın>> Uzman Tabip

53 DHY Pratisyen doktor isim listesi için tıklayın>> Pratisyen Tabip

Doktorlarhaber.com/ANKARA

 

53. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359  Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) ismi ilan edilenler için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
a) Kura yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
c) Tebligat yerine geçecek ilan, http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.
d) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.
A-GENEL ESASLAR:
1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yelere atanamazlar.
4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.
6- Personelin diploma, tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık belgeleri DHY’ lerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.
7- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.
8- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
9- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısınıimzalayarak;
a)        Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; notere veya çalıştıkları kuruma, diğer adaylar notere onaylatacaklar,
b)        Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini onaylatılan tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.
10- Onaylı tercih formu  ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın  tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
11- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
12- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (*)
B-DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:
1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık)  Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası başvuru formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (**) ile birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge, hatalı başvuru formu olanlar ile mazereti uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.
3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere başvurularını yapacaklardır.
(*) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
Mal Bildirim Formu
Askerlik Durum Belgesi
Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kaydı
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)
(**) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:
a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar
1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılıgörev yeri belgesi ve hizmet cetveli,
2- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’ te evli olduğuna dair kaydı bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,
3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge göndereceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilecektir.)
b-Sağlık Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;
1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,
2-Gönderilen sağlık raporu başvuru sahibine ait ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve yerleşim yeri belgesi Komisyon tarafından MERNİS üzerinden alınacaktır. Sağlık raporu başvuru sahibinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ise bu kişilere ait T.C Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi gönderilecektir.
LÜTFEN DİKKAT!
1- Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.
2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi tercih formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 
 
53. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
24 Eylül  2013 Salı – 27 Eylül 2013 Cuma Saat 18:00 a kadar
P.B.S. üzerinden Mazeret (Eş ve Sağlık) başvurularının yapılması
2
03 Ekim 2013 Perşembe Saat 18:00 a kadar
Mazeret (Eş ve Sağlık) başvuru formları ve belgelerinin son geliş tarihi
3
25 Ekim 2013 Cuma
Mazeret (Eş ve Sağlık) durumları kabul edilenlere ait münhal
yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı
4
25 Ekim 2013 Cuma – 31 Ekim 2013 Perşembe Saat 18:00 a kadar
P.B.S üzerinden tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması
5
05 Kasım 2013 Salı Saat:18:00 a kadar
Tüm adayların tercih başvuru evraklarının son geliş tarihi
6
07 Kasım 2013 Perşembe
KURA (Yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)