Pazar , 21 Nisan 2024

Doktorlara Aynı İlde Oturma Zorunluluğu Kalktı! – SON DAKİKA !

doktorlarhaber15

Anayasa Mahkemesi’nden 663 Sayılı Khk’ya Kısmi İptal(2)

Anayasa Mahkemesi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etti.

Doktorlarhaber / ANKARA

Anayasa Mahkemesi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etti. Buna göre KHK’nın “Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterenlere” verilecek geçici men cezalarını ve bu cezaların Bakanlık bünyesinde kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesini düzenleyen hükmü, Anayasaya aykırı bulundu.

Anayasa Mahkemesi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini iptal etti. Buna göre KHK’nın Denetim Hizmetleri başlıklı 16. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır” cümlesindeki “gerçek ve” ifadesi ile “gizli dahi olsa” ibareleri metinden çıkarıldı. Böylece ilgili maddenin kapsamı daraltılmış oldu.

-İKAMET MECBURİYETİ-

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir diğer madde ise “İkamet Mecburiyeti” başlıklı 55. madde oldu. Madde, Bakanlığa kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilme yetkisi tanıyordu.

KHK’da iptal edilen bir diğer düzenleme ise “Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 58. maddesinde yer aldı. Buna göre 58. maddenin, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’yla ilgili 12. fıkrası ile Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldıran 14. fıkranın (ğ) bendi de Anayasa’ya aykırı bulundu.

-GEÇİCİ MEN CEZALARI-

KHK’nın Sağlık Meslekleri Kurulu’nu düzenleyen 23. maddesinin 7. fıkrasında yer alan, “Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır” şeklindeki c bendi ile “Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilir” şeklindeki ç bendi iptal edildi.

-UZMAN VE DENETÇİ İSTİHDAMI-

KHK’nın “Uzman ve Denetçi İstihdamı”nı düzenleyen 44. maddesinin uzman yardımcılığı ve denetçi yardımcılığına atanabilmek için gerekli şartlarla ilgili 2. fıkrası, bu kadroların yeterlilik sınavına girmeye hak kazanması, tezlerini hazırlamaları gibi konuları düzenleyen 3. fıkrası ile “Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir” şeklindeki 4. fıkrası da Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler arasında yer aldı.

-BİLGİ TOPLAMA VE PAYLAŞMA YETKİSİ-

Ayrıca KHK’nın “Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi” başlıklı 47. maddesinin ilk üç fıkrası daAnayasa Mahkemesi’nin vize vermediği düzenlemeler arasında yer aldı. Bu fıkralar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, görevlerini e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplama, işleme ve paylaşmaya yetkisi tanıyordu. Ayrıca söz konusu düzenlemelerde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile “ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede” paylaşabileceği düzenleniyor ve “Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür” deniyordu.

3 Yorumlar

  1. saçmalıktı

    saçmalıktı zaten
    sanki keyfi başka ilde kalınıyordu?

Bir yanıt yazın