Perşembe , 1 Ekim 2020
Anasayfa » Genel » YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili tüm detaylar

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili tüm detaylar

resmigazetedoktorlarhaber

Resmî Gazete

Sayı : 28518

Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DÄ°L
BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu
Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahilpersonele,
tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle
sözleşmeli olarak çalışan personel dahilolmak üzere, aylıklarını 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı
Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavına girecekleri kapsar.

(2) Yabancı
dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyen diğer kişiler de bu sınava katılabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tazminat ödenecek yabancı diller

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca,
Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca,
Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece,
Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde
yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları
şarttır.

Sınavın yapılması

MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır.

(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve
Rusça dilleri için Mart,
Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve
Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer
diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez
yapılır.

Protokol

MADDE 6 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin
başvuru, ilan, sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü,
sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ile sınav yapılacak diller, sınav
sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve sınavla ilgili diğer
hususlar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenir.

Sınava katılma

MADDE 7 – (1) Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına
ancak bir
yabancı dilden katılabilir.

(2) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınava girmek istedikleri
yabancı dili değiştiremez.

(3) Yabancı dil bilgisi seviyesini yükseltmek isteyen adaylar da Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılabilir.

Sınav usulü

MADDE 8 – (1) Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.
Ancak, protokolde belirlenmesi kaydıyla sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin
farklı usuller uygulanabilir.

Sınavın geçersiz sayılacağı haller

MADDE 9 – (1) Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına
katılanlardan 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
hükümlerinde yer alan sınav kurallarına aykırı davrananların sınavları geçersiz
sayılır.

Sınavın iptal edilmesi

MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı; gizlilik
ihlali suretiyle soruların kısmen veya tamamen elde edilmiş olması, sınav
sorularına ve sonuçlarına ilişkin sınavın iptalini gerektiren herhangi bir
hususun ortaya çıkması, sınavın yapılmasını engelleyen sebeplerin mevcut olması
hallerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından iptal
edilir.

(2) Bu durumlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
uygun bulunan en kısa sürede ilgili sınav yeniden yapılır.

Yabancı dil seviyesi

MADDE 11 – (1) Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;

a)
90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

b)
80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

c)
70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

ç)
60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

d)
50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde

kabul edilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile adaylara duyurulur ve kurumların
erişimine açılır.

Bilgilendirme

MADDE 13 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin
protokolde belirlenecek bilgiler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına
gönderilir.

Atıflar

MADDE 14 – (1) İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavına yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet
Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir