Perşembe , 18 Temmuz 2024
Son Dakika

Muayenehanelerle ilgili standartlara yürütmeyi durdurma

Hatırlanacağı üzere Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2011 tarihinde mauyenehane standartları ile ilgil bir Genelge yayınlamıştı.

Genelgede muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve sahanlıklar, asansörler, merdivenler, merdiven basamakları, trabzanlar, iç kapılar, tuvaletler ile ilgili mimari standartlar getirmişti. Esasen bu tür yerleri bulmak olanaklı olmayacağından da muayenehane açılışını örtülü olarak yasaklamıştı.

Bunun üzerine TTB tarafından 6 Ekim Genelgesinin ve Genelgenin dayanağı olan Yönetmeliğin 12/D maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştı (Dava dilekçesi için).

Danıştay 10. Dairesi E.2011/10744 sayılı ve 21.03.2012 tarihli kararıyla talep gibi Genelgenin 5. Maddesi ile Ek-1’in ve dayanak Yönetmelik hükmü olan 12/D maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinin  yürütmesinin durdurulmasına karar verdi (Mahkeme kararı için).

Yürütmeyi Durdurma Kararında Özetle;

– Muayenehanelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan sağlık tesislerinden olmadığı,

– Herhangi bir binanın işyeri olarak çalıştırılmasına engel bulunmayan bağımsız bir bölümünde açılabilen kendine özgü birinci basamak sağlık kuruluşu olduğu,

– İmar Kanununu ile ilgili gerekliliklerin görevli ve yetkili olan Belediyeler tarafından dikkate alınıp uygulanacağı,

-  Belediyeden yapı kullanma izni almış bir bina ve bağımsız bir bölüm için muayenehane faaliyetinin yürütülebilmesi bakımından faaliyetin niteliği gereği de zorunluluk taşımayan bu şartlara uyulup uyulmadığının Sağlık Bakanlığı’nca aranamayacağı,

– Sağlık Bakanlığı’nın haiz olduğu standart belirleme yetkisinin Türkiye’deki tabiplerin tababet sanatını herhangi bir kamu ve özel sağlık tesisi çatısı altında olmaksızın vatandaşlara birebir icra etme hakkını sınırlayacak içerikte kullanamayacağı,

– Dava konusu düzenlemelerin, muayenehanelerde yürütülen işin niteliği ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu kararla birlikte aşağıdaki koşullar muayenehane açmak isteyen hekimlerden istenemeyecektir;

– Binaların giriş kapısının en az 91,5 cm olması,

– Özürlülerin kullanabileceği rampaların olması,

– Asansör kapısının 91,5 cm olması,

– Merdivenlerin basamak genişliğinin 30 cm ve rıhtların 15 cm’den yüksek olması,

– 8-10 basamaklı bir sahanlık bulunması,

– Merdivenlerin her iki yayında tırabzan olması ve genişliğinin 32-38 mm olması,

– İç kapıların minimum 81,5 cm olması,

– Tuvaletlerin özürlülerin kullanabileceği şekilde ve net kapı genişliği net 81,5 cm olması  gibi ölçülerle bilinen ve Genelgenin Ek-1’İNDE yer alan standartlar.

Muayenehane Açmak İsteyen Hekimlerden İstenebilecek Koşullar;

-  Tek hekim için 12 m² hasta bekleme salonu,

– 16 m²’lik muayene odası,

– Depreme dayanıklılık raporu (bu rapor meslek odasına kayıtlı ve büro tescillerini yaptırmış yetkili inşaat mühendisleri ve mühendislik firmalarınca yapılabilecek olup il çevre ve şehircilik müdürlüklerince değerlendirilerek uygunluk görüşü alınacaktır)

– Tıbbi atık raporu ve tıbbi atık sözleşmesi,

– Muayenehanenin açılacağı mekanda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösterir belge (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra olanlarda muayenehanelerin içinde alınan tedbirlerin yer alması yeterli olup daha önceki tarihli olanlarda ise binanın yangın açısından uygunluğuna dair hususların da yer alması istenmektedir.)

Bir yanıt yazın