Perşembe , 20 Haziran 2024
Son Dakika

Sağlık Bakanlığı personelinin eş durumu nakli ile iligili HERŞEY

Sağlık Bakanlığında 657’e tabi olarak görev yapan personelin nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelik illeri her unvan ve branştaki doluluğa göre 4 hizmet grubuna ayırmıştır.

Kural olarak eşlerin, D veya C hizmet gruplarındaki illere atanarak, aile birliğinin sağlanması esastır. Ancak bunun istisnaları bulunmaktadır.

Ayrıca eş durumu atamalarında dönem sınırlaması bulunmamaktadır.

HİZMET GRUBU VE HİZMET BÖLGESİ TANIMLARI

Hizmet Bölgeleri: İller 6 hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet grubu: Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. Her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

EŞ DURUMU ATAMASINDA HİZMET PUANINA BAKILMAZ

Sağlık Bakanlığında nakil işlemlerinde, hizmet puanına göre atama yapılmaktadır. Ancak eş durumu atamalarında hizmet puanına bakılmamaktadır. Personel, gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine müracaat etmektedir.

 

DOKTORLAR HARİÇ, İL EMRİNE ATAMA YAPILIYOR

Uzman tabip ve tabiplerin durumu: Uzman tabip ve tabiplerin eş durumu ataması kura ile yapılmaktadır. İlgili madde şu şekildedir: Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır. Diğer personelin durumu: Uzman tabip ve tabip unvanı dışında kalan personel, eş durumu atamaları sırasında Bakanlıkça il emrine atanmaktadır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Boş kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz.

 Aşağıda 1 nolu bölümde, eşi Sağlık Bakanlığında çalışan ve memur olan personelin nakli anlatılmaktadır. 2 nolu bölümde ise eşin memur olmaması hali ele alınmıştır.

1- EŞİ DE SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN VE MEMUR OLANLARIN “EŞ DURUMU” NAKİL TALEPLERİNDE KIDEME BAKILMAKTADIR

Kıdeme ilişkin madde metni şu şekildedir: Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; – Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, -kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları – ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

EŞ DURUMU NAKLİ SIRASINDA ÖNCE D VEYA C’YE BAKILMAKTADIR

İlgili madde metni şu şekildedir: Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır.

İSTİSNA 1: PERSONEL YENİ ATANMIŞ İSE D VEYA C’YE BAKILMAZ

İlgili madde metni şu şekildedir: Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.

İSTİSNA 2: EŞ DURUMUYLA ATANAN PERSONELİN EŞİNİN TAYİNİNDE D VEYA C ARANMAZ

İlgili madde metni şu şekildedir: Bu Yönetmeliğin 19 (sağlık), 21(eş) ve 24(hizmet gereği) üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

İSTİSNA 3: YÖNETİCİLERDE HİZMET GRUBU ŞARTI ARANMAZ

İlgili madde metni şu şekildedir: İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

İSTİSNA 4: EŞLER AYNI UNVANDA İSE, BİRİNİN TAYİN TALEBİNDE BULUNDUPU İL C VEYA D GRUBUYSA, KIDEME BAKILMAZ.

İlgili madde metni şu şekildedir: Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.

İSTİSNA 5: EŞLERDEN BİRİ TABİP DİĞERİ TABİP DEĞİLSE, HİZMET GRUBUNA BAKILMAZ

 İlgili madde metni şu şekildedir:

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

DİĞER EŞ BAŞKA BİR KURUMDA ÇALIŞIYORSA PROTOKOLE BAKILIR. DİĞER KURUMDA ÇALIŞAN EŞ KIDEMLİ DEĞİLSE, SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN EŞİN NAKLEN ATAMASI YAPILMAZ.

İlgili madde metni şu şekildedir: Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

EŞİ, BAŞASİSTAN VEYA ASİSTAN OLANLARIN, EŞ DURUMUNDAN ATANMASI İÇİN SÜRENİN 6 AYDAN FAZLA OLMASI GEREKMEKTEDİR

İlgili madde metni şu şekildedir: Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur

2- EŞ MEMUR DEĞİLSE

1 nolu bölümde eşin memur olması halindeki nakil işlemleri ele alınmıştır. Şimdi ise, bu bölümde eşin memur olmaması hali ele alınacaktır. Eş, 1- 4/C’li ise 2- Açıktan atanmış bir vekil ise, 3- Geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi ise 4- Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar ise 5- SSK’lı ise en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödemiş ise; Bağ-Kur sigortalısı ise Bağ-Kur borçlarını yapılandırmış ise, döneme bağlı kalınmaksızın nakil talebinde bulunabilir. Eşin SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olması halinde, son bulunulan yerde en az kesintisiz 2 yıl prim ödeme şartı bulunmaktadır. Madde metninde “kurum” veya “şirket” ifadesi değil “yer” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle kesintisiz 2 yıl şartının aynı şirkette olması zorunlu değildir. Bu şartın aynı ilde sağlanmış olması yeterlidir. Örneğin kişi Mersin’de 6 yıldır çalışıyor ama 4 ay önce şirket değişikliği yapmış ancak prim ödemesi kesintisiz olmuş ise, eş nakil isteyebilecektir. Eşi SSK’lı veya Bağkur’lu olanların yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

EŞİ ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT) OLANLAR

İlgili madde metni şu şekildedir: Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

 BU MADDE KAPSAMINDA DA OLSA, TABİP VE UZMAN TABİPLERİN DURUMU

İlgili madde metinleri şu şekildedir: Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ve tabiplerin görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. , Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (a) (eşi 4C’li, açıktan vekil) ve (c) (eşi SSK’lı veya Bağ-Kur’lu) bendi ile son fıkrası (Eğitim durumu) uygulanmaz.

EĞİTİM DURUMUNDAN NAKİL

Sağlıkla ilgili bir alanda en az 4 yıllık bir öğrenim gördüğünün belgelenmesi gerekmektedir.Boş kadro olmalıdır. Öğrenim süresiyle sınırlıdır. İlgili madde metinleri şu şekildedir: Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

EŞ, 4/B’Lİ İSE Sağlık Bakanlığı, eşin 4B’li olması halinde uygulanacak nakil işlemleri için yönerge çıkaracağını belirtmiştir. –

3- EŞİN MEMUR OLUP OLMASININ ÖNEMLİ OLMADIĞI DURUMLAR EŞİ VEFAT EDEN PERSONEL, STANDART UYGUN İSE TALEP ETTİĞİ YERE ATANIR CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞEN EŞ, STANDART UYGUN İSE TALEP ETTİĞİ YERE ATANIR EŞİNDEN BOŞANAN, C VE D HİZMET GRUBU İLLERE ATANABİLİR PUAN, SÜRE VE DÖNEM HÜKÜMLERİNE BAKILMAZ

İlgili madde metni şu şekildedir: Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ DİĞER EŞ EMEKLİ OLURSA

İlgili madde metni şu şekildedir: İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

EŞİ ŞEHİT VEYA MALUL GAZİ OLANLARIN TALEPLERİ BİR DEFAYA MAHSUS YERİNE GETİRİLİR

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Bir yanıt yazın