Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika

PERFORMANS ve EK ÖDEMEDE YENİ YÖNETMELİK

Resmî Gazete

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı laboratuvarlar, halk sağlığı müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan personele, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, tedavi, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı laboratuvarlar, halk sağlığı müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 32 nci maddesi uyarınca birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personel hariç) açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bilimsel çalışma puanı: EK–4 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmalardan elde edilen ek puanı,

ç) Birim performans kriterleri: Bakanlık tarafından il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından ise halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler ve merkez laboratuvarları için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenen kriterleri,

d) Birim performans puanı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler, merkez laboratuvarları, il sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için belirlenen kriterler çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı,

e) Birlik: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından il düzeyinde oluşturulan ve genel sekreter yönetiminde bulunan kamu hastaneleri birliklerini,

f) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

g) Dönem ek ödeme katsayısı: Halk sağlığı müdürlüğü için 10 uncu maddeye göre, il sağlık müdürlüğü için 16 ncı maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına, merkez laboratuvarları için ise 10 uncu maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının merkez laboratuvarlar toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

ğ) Ek ödeme matrahı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamını,

h) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,

ı) Geçici veya re’sen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,

i) Halk sağlığı birimleri: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

j) Halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

k) Halk sağlığı müdürlüğü il toplam puanı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

l) Halk sağlığı müdürlüğü: Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere her ilde kurulan halk sağlığı müdürlüklerini,

m) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve merkez laboratuvarları tarafından elde edilen gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,

n) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personel ile merkez laboratuvarlarda görev yapan personel için Ek-2’de, il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personel için Ek-3’te belirlenen katsayıyı,

o) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

ö) İl grubu: Toplam nüfus büyüklüğüne göre Ek-5 sayılı tabloda yer alan illeri,

p) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İl ambulans komuta kontrol merkezi baştabipliği, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlığı ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu gibi birimleri,

r) İl sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

s) İl sağlık müdürlüğü il toplam puanı: İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

ş) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,

t) Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her birlik için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

u) Merkez laboratuvar: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatına bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarları,

ü) Merkez laboratuvarları toplam puanı: Merkez laboratuvarlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

v) Net performans puanı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan her personel için 11 inci maddede yer alan esaslara göre, merkez laboratuvarlarda görev yapan personel için ise 12 nci maddede yer alan esaslara göre, il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personel için 17 nci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

y) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

z) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

aa) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, bu Yönetmeliğin Ek–1’inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Birimler ile Merkez

Laboratuvarlarında Görevli Personel İçin Ek Ödeme Hesaplaması

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülür.

a) Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerin, elde ettikleri gelirlerin tamamı halk sağlığı müdürlüğünün döner sermayesine gelir kaydedilir. Halk sağlığı müdürlüğü, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, halk sağlığı müdürlüğünün döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Merkez laboratuvarların geliri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez döner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, merkez laboratuvarların o dönem elde ettiği gelirlerinden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını merkez laboratuvarları personeline ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından oluşturulan döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele, bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılır.

c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatından Bakanlık taşra teşkilatı veya Bakanlık bağlı kuruluşların taşra teşkilatına geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği Bakanlık taşra teşkilatı veya Bakanlık bağlı kuruluşları taşra teşkilatı tarafından ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarları, halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde geçici görevle görevlendirilen personele, görev yaptığı merkez laboratuvarı/müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Bakanlık taşra teşkilatı veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatında görev yapan personelin merkez laboratuvarları, halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı merkez laboratuvarları/müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık haricindeki diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici veya re’sen görevlendirilen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı esas alınarak ek ödeme yapılır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılmaz.

3) Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen personel ile 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele süre sınırı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu veya ikinci görevle görev yaptığı yerden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele, halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar haricindeki diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) Aile hekimliği ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu yerden kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır.

6) Aile hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve Ek-2 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Net performans puanı = (halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)

7) Nüfusu 50.000’in altında kalan ilçelerde, ilçe sağlık müdürünün ek ödemesi toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi için öngörülen esaslar çerçevesinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından ödenir.

ç) Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya halk sağlığı müdürlüğünce hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya halk sağlığı müdürlüğünce katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak halk sağlığı müdürlüğü tarafından ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya amirince katılması uygun görülen personele ise halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

d) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

e) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı esas alınarak değerlendirilir.

f) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

g) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının/merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanının %20’si oranında ek puan verilir. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından birim performans puanı ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ğ) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında, 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

h) Halk sağlığı müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı birimlerde personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele bir yıl içinde 6 (altı) ayı geçmemek üzere ek puan verilebilir.

ı) Halk sağlığı müdürlüğünde görev yapan personele halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15’i oranında ek puan verilir.  Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen halk sağlığı müdürlüğü personeli için %15 oranı %10 olarak uygulanır.

i) Muayene komisyonu üyeleri için halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u, il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15’i ve İ-1,İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin halk sağlık müdürlerine halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %35’i, İ-5 grubu olan illerin halk sağlık müdürlerine halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %25’i, İ-6 grubu olan illerin halk sağlık müdürlerine halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’si ve İ-7 grubu olan illerin halk sağlık müdürlerine halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15’i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

j) Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir.

k) Bakanlık tarafından hizmet kalite standartları değerlendiricisi olarak görevlendirilen personel ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele halk sağlığı müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık veya Bakanlık bağlı kuruluşları personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine istinaden hazırlanan Yönergede öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele; görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü/birim sorumlusu kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan merkez laboratuvarları, halk sağlığı müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı birimlerde belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) Belirli süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Halk sağlığı müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir. İl döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Halk sağlığı müdürü,

b) Bir müdür yardımcısı,

c) Destek hizmetler veya idarî ve malî işler birim sorumlusu/şube müdürü,

ç) Bir halk sağlığı laboratuvar sorumlusu,

d) Bir toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi,

e) Bir tabip temsilcisi,

f) Hemşire, ebe, çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru arasından bir temsilci,

g) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

ğ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Müdürlükçe yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(3) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(4) Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Halk sağlığı müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İl döner sermaye komisyonunun başkanı halk sağlığı müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri halk sağlığı müdürü tarafından belirlenen birim tarafından yürütülür.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından döner sermaye komisyonu oluşturulur. Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bir başkan yardımcısı,

b) Döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanı,

c) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanları,

ç) Laboratuvar sorumluları,

d) Bir tabip temsilcisi,

e) Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık memuru ve sağlık lisansiyerleri arasından bir temsilci.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(3) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonu döner sermayeden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye  tutarının belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Döner sermaye komisyonları, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettikleri gelirlerden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde net performans puanının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, birimlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması:

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

d) 10 uncu maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, halk sağlığı müdürlüğü il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.

Merkez laboratuvarlarda net performans puanının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Merkez laboratuvarlarda görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, merkez laboratuvarların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Net performans puanlarının hesaplanması:

1) Merkez laboratuvarı personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Merkez laboratuvarı birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

c) 10 uncu maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, merkez laboratuvarları toplam puanı bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

ç) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

d) Merkez laboratuvarlarının birim performans kriterleri ve puanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde

Görevli Personel İçin Ek Ödeme Hesaplaması

Temel esaslar

MADDE 13 – (1) İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.

a) İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İl sağlık müdürlüğü, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, İl sağlık müdürlüğünün döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde geçici görevle görevlendirilen personele, görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı veya Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatında görev yapan personelin il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık haricindeki diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici veya re’sen görevlendirilen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele il sağlık müdürlüğü tarafından il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılmaz.

3) Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen personel ile 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık haricindeki diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) Aile hekimliği ile ilişkilendirilmemiş olan ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu yerden kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

6) Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve Ek-3 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Net performans puanı = (İl sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)

7) Nüfusu 50.000’in altında kalan ilçelerde, ilçe sağlık müdürünün ek ödemesi toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi için öngörülen esaslar çerçevesinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından ödenir.

c) Bakanlıkça veya il sağlık müdürlüğünce hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça veya il sağlık müdürlüğünce katılması uygun görülen personele eğitim süresince kadrosunun bulunduğu yerden, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça veya il sağlık müdürlüğünce katılması uygun görülen personele ise il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ç) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

d) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

e) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

f) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise il birim performans puan ortalaması ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

g) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında, 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

ğ) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, il sağlık müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele bir yıl içinde 6 ayı geçmemek üzere ek puan verilebilir.

h) İl sağlık müdürlüğünde görev yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15’i oranında ek puan verilir.  Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen il sağlık müdürlüğü personeli için %15 oranı %10 olarak uygulanır.

ı) Muayene komisyonu üyeleri için il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il birim performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u, il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %15’i oranında, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %40’ı oranında ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %35’i, İ-5 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %25’i, İ-6 grubu olan illerin sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’si ve İ-7 grubu olan illerin il sağlık müdürlerine il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

i) Bakanlık tarafından hizmet kalite standartları değerlendiricisi olarak görevlendirilen personel ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşların personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, ilçe sağlık müdürü ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, Yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerinde belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele il sağlık müdürlüğünün döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) Belirli süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 14 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde il sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl Sağlık Müdürü,

b) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü veya İdari İşler Şube Müdürlüğü veya Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü veya İdari İşler Şube Müdürü veya Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürü,

ç) İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi,

d) Bir pratisyen tabip,

e) Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru arasından bir temsilci,

f) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f)  bendinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları il sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri il sağlık müdürü tarafından belirlenen şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye  tutarının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde net performans puanının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) İl sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerin Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması:

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

d) 16 ncı maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, il sağlık müdürlüğü il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ek ödeme zamanı

MADDE 18 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanunî kesintiler

MADDE 20 – (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödemesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Başhekimlik bünyesinde görev yapan personel ile hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan personelin ek ödemesinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2012 tarihine kadar, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında (663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personel hariç) görev yapan personelin ek ödemesinin hesaplanmasında, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Birim performans kriterlerinin belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birim performans kriterleri 31/12/2012 tarihine kadar belirlenir. Birim performans kriterleri belirleninceye kadar ek ödeme hesaplamasında 20.000 puan esas alınır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik 19/3/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

17 Ağustos 2012 CUMA

Sayı : 28387

 

Bir yanıt yazın